Soutěž o Sony PlayStation 4 Slim 500GB

Podmínky soutěže

„Soutěž o 1x Sony PlayStation 4 Slim 500GB"


Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Soutěž o 1x Sony PlayStation 4 Slim 500GB“ (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.


1) Pořadatelem soutěže v České republice je Blastime.s r. o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 05789532 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u C 98049/KSBR Krajský soud v Brně (dále jen „pořadatel“). Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu objednatele a pořadatele.

Pravidla obecná:
1) Soutěž probíhá v době od 25. 10. 2019 od 00:00 do 17. 12. 2019 do 16:00 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky a Slovenské republiky.
2) Soutěže se automaticky zúčastní každý, kdo nakoupí přes internetový obchod www.playbay.cz v době konání soutěže a dá like na FB stránku - https://www.facebook.com/PlaybayCZSK/. (dále jen „soutěžící“).
3) Účast v soutěži automaticky znamená souhlas s pravidly soutěže a s účastí v soutěži. Účast v soutěži není zpoplatněna. 
4) Výherce vybereme 17.12. v době od 20.00 - 21.00 na Facebook stránce - https://www.facebook.com/PlaybayCZSK/
 

Výhra je:
1) 1x Sony PlayStation 4 Slim 500GB
2) Výhra bude rozeslána poštou pouze po území ČR a SR, a to nejpozději do 30 dnů od potvrzení výhry a dodání adresy pro doručení poštou. V případě, že zaslaná výhra nebude soutěžícím vyzvednuta a vrátí se na adresu pořadatele, výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže. 


Všeobecná ustanovení:
1) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
2) Výhru nelze ani alternativně vyplatit v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami
obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher. Výhry nelze vymáhat soudní
cestou. Pořadatel nebude doručovat výhry na adresu mimo území České republiky nebo Slovenské republiky. Pořadatel neodpovídá
za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. 
3) Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci; v případě zasílání výhry
okamžikem předání k přepravě. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a
závazky související s využitím výher. Pořadatel na vlastní náklady vypořádá případnou srážkovou daň z výher,
pokud je ze zákona vyměřována.
4) Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící
nárok na výhru. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována nebo jinak spojována se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a objednateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook. Společnost Facebook nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost

V Brne dne: 25.10. 2019